Carbonwize

A collection of 2 posts
Carbonwize - UOB Carbon Management Platform
News

UOB ผนึก Carbonwize หนุน SME ประเมิณคาร์บอนฟุตพริ้นท์-เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ

UOB ผนึกกำลัง 'Carbonwize' แพลตฟอร์มจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หนุน SME ไทยเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการวัดประเมิณคาร์บอนด้วยแพลตฟอร์ม Carbonwize ก่อนขอสินเชื่อสีเขียว ดอกเบี้ยพิเศษ UOB - Carbonwize หนุน SME ไทยสู่ความยั่งยื
2 min read
เทคนิคการประยุกต์ความยั่งยืนสู่ธุรกิจ - Carbonwize
News

เทคนิคการประยุกต์ความยั่งยืนสู่ธุรกิจ

ความยั่งยืนนั้น ได้พูดถึงบ่อยครั้งในแวดลงธุรกิจ แต่ความหมายที่จริงนั้น เราจะดูกันที่ 2 หัวข้อหลักๆ คือ 1. ผลกระทบของกิจกรรมของภาคธรุกิจ ต่อสิ่งแวดล้อม 2. ผลกระทบของกิจกรรมของภาคธรุกิจ ต่อสังคม จุดมุ่งหมายของ ความยั่งยืน